Regulamin

Regulamin uczestnictwa w zajęciach
w Klubie Kliny
ul. Biskupa Albina Małysiaka 1
30-389 Kraków
w roku kulturalno-oświatowym 2017/2018

ZASADY OGÓLNE

1. Uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez Klub Kliny jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich punktów niniejszego regulaminu.

2. Informacja o prowadzonych zajęciach oraz opłatach jest dostępna na stronie internetowej www.kkkliny.krakow.pl (zakładka Regulamin i Płatności) oraz w drukowanych materiałach informacyjnych, a także udzielana jest telefonicznie pod numerem  530 510 168.

3. Zapisu na zajęcia można dokonać osobiście w Klubie Kliny w godzinach pracy placówki, wypełniając deklaracje uczestnictwa z podaniem:

  • imienia i nazwisko uczestnika,
  • telefonu kontaktowego (w przypadku dzieci i młodzieży do lat 18 telefon kontaktowy opiekuna),
  • adresu e-mail,
  • daty urodzenia uczestnika (dotyczy dzieci i młodzieży do lat 18).

Wstępne zapisy są również możliwe telefonicznie pod numerem 530 510 168 lub mailowo pod adresem: kliny@ckpodgorza.pl

4. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia ze względu na brak miejsc w danej grupie.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do rozwiązania grupy w przypadku niewystarczającej liczby uczestników.

6. Miejsce i czas trwania zajęć ustalane są na podstawie grafiku, przygotowanego przez kierownictwo Klubu Kliny.

7. Dokumentem potwierdzającym obecność uczestnika na zajęciach jest dziennik zajęć.

PŁATNOŚCI ZA ZAJĘCIA

8. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Klub Kliny jest wniesienie stosownych opłat (z wyjątkiem zajęć bezpłatnych).

9.Wysokość opłat za zajęcia w Klubie Kliny reguluje cennik wprowadzony zarządzeniem Dyrektora DK Podgórze w Krakowie.

10. Wpłaty można dokonywać:

  • w biurze Klubu Kliny w godzinach otwarcia biura (płatność gotówką),
  • przelewem na numer konta 97 1240 4722 1111 0000 4858 4359 (w tytule wpisując: Klub Kliny, imię, nazwisko, nazwa zajęć oraz opłacany miesiąc).

11. Istnieją trzy formy zapłaty za zajęcia: za zajęcia jednorazowe, za cały miesiąc oraz za semestr.

12. Za zajęcia jednorazowe uczestnik dokonuje płatności w dniu zajęć. Opłaty za cały miesiąc zajęć należy dokonać do 10-tego dnia każdego miesiąca. W przypadku zajęć semestralnych opłatę należy uiścić w terminie ustalonym przez kierownictwo Klubu Kliny.

13. W przypadku rozpoczęcia zajęć w trakcie miesiąca, opłata jest liczona proporcjonalnie do liczby zajęć, jakie pozostały do końca miesiąca.

14. Nieobecności na zajęciach grupowych nie stanowią podstawy do pomniejszenia opłaty (dot. wszystkich zajęć grupowych).

15. Organizator zobowiązuje się do prowadzenia zajęć zgodnie z grafikiem. W przypadku choroby instruktora bądź innej losowej przyczyny uniemożliwiającej odbycie się zajęć, uczestnikowi przysługuje pomniejszenie opłaty w kolejnym miesiącu.

16. W przypadku lekcji indywidualnych uczestnikowi przysługuje prawo do odwołania zajęć. Uczestnik nie ponosi z tego tytułu żadnych opłat, pod warunkiem, że nieobecność zostanie zgłoszona nie później niż na jeden dzień przed zajęciami. W przypadku nie zgłoszenia nieobecności lub zgłoszenia w dniu, w którym odbywa się lekcja, uczestnik pokrywa koszt zajęć.

17. W przypadkach nadzwyczajnych (np. pobyt w szpitalu, choroba trwająca ponad 2 tygodnie, wyjazd do sanatorium, zielona szkoła) uczestnik ma prawo dwa razy w roku zawiesić uczestnictwo w zajęciach na ustalony okres (nie dotyczy zajęć, za które pobierane są opłaty inne niż miesięczne). Zawieszenie uczestnictwa należy zgłosić nie później niż pod koniec poprzedniego miesiąca. Zawieszenie zajęć nie powoduje skreślenia z listy i utraty miejsca w grupie.

18. Dla rodzin objętych  Krakowską Kartą Rodziną 3+ stosowana będzie 50%  zniżka na wszystkie zajęcia edukacyjne i imprezy dla dzieci i młodzieży.

REZYGNACJA Z ZAJĘĆ, SKREŚLENIE Z LISTY UCZESTNIKÓW

19. Uczestnik może zrezygnować z zajęć w trakcie trwania roku szkolnego po zakończeniu danego dla poszczególnych zajęć okresu rozliczeniowego tj. miesiąca lub semestru.  W przypadku rezygnacji w trakcie miesiąca lub semestru opłaty nie podlegają zwrotowi, a wszelkie zaległości finansowe należy niezwłocznie uiścić.

20. Skreślenie z listy uczestników następuje po okresie miesiąca, jeśli uczestnik przestał chodzić na zajęcia bez uprzedniego poinformowania o tym Klubu Kliny. Powrót na zajęcia jest możliwy pod warunkiem uregulowania zaległości finansowych za miesiąc, w którym uczestnik blokował miejsce oraz po ponownym wpisaniu się na listę z uwzględnieniem pkt. 4 niniejszego regulaminu (brak miejsc w danej grupie).

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

21. Wszystkich uczestników zajęć obowiązuje bezwzględne przestrzeganie stosownych przepisów przeciwpożarowych, porządkowych oraz BHP.

22. Uczestnicy zajęć mają zakaz wynoszenia sprzętu i wyposażenia poza siedzibę Klubu Kliny.

23. Odpowiedzialność za zniszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania wyposażenia pracowni lub sali wykładowej ponosi osoba nie przestrzegająca zasad jej użytkowania.  W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność ponoszą prawni opiekunowie.

24. Klub Kliny zastrzega sobie prawo do wykorzystania i przetwarzania danych osobowych, zdjęć i nagrań filmowych w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością Klubu Kliny i jego jednostki macierzystej, Centrum Kultury Podgórza. Uczestnicy zajęć organizowanych przez Klub Kliny, decydując się na uczestnictwo w zajęciach, wyrażają tym samym zgodę na wykorzystywanie ich danych osobowych, zdjęć i nagrań filmowych z ich udziałem, w celach jw. zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 (Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 ze zm.)

25. Niniejszy regulamin może ulec zmianie. Wszelkie zmiany i bieżące informacje będą przekazywane uczestnikom osobiście przez pracowników Klubu Kliny, instruktora, na tablicy ogłoszeń, pocztą elektroniczną lub na stronie internetowej www.kkkliny.krakow.pl.

26. W sprawach nie ujętych niniejszym regulaminem decyduje Dyrektor Centrum Kultury Podgórza i kierownik Klubu Kliny.

27. Wszelkie uwagi i propozycje dotyczące funkcjonowania placówki należy zgłaszać bezpośrednio instruktorowi prowadzącemu lub kierownikowi w godzinach funkcjonowania biura klubu.